Konkurs Sustainable Cooking

Ekologia, zrównoważony rozwój, zero waste to pojęcia, które nie są wam obce? Nasz konkurs organizowany wspólnie z Thermomix Polska trwa! Stwórzcie danie, w duchu sustainable cooking i prześlijcie nam przepis wraz ze zdjęciem do 26.05.2019 r. Do wygrania nowy model Thermomix TM6.


REGULAMIN KONKURSU „SUSTAINABLE COOKING”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Cel
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, wyjątkowego, autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.
1.2. Regulamin
Konkurs „SUSTAINABLE COOKING” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są:
- FOOD & FRIENDS sp. z o.o.
- VORWERK POLSKA sp. z o.o. sp. k.
________________________________________
2. Zasady konkursu
2.1. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do kucharzy i szefów kuchni, czytelników FOOD & FRIENDS.
2.2. Temat
Na konkurs będą przyjmowane prace na następujący temat: „SUSTAINABLE COOKING”, przez który rozumiane jest przygotowanie wyjątkowego autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.
2.3. Termin
Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 26.05.2019 r., w którym upływa termin zgłaszania prac.
2.4. Zgłaszanie zdjęć i przepisów na konkurs.
Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres info@foodandfriends.pl z tytułem „SUSTAINABLE COOKING”.
- Zgłoszenie powinno zawierać 3 fotografie dania konkursowego.
- Jedna z fotografii musi zawierać w tle numer 1/2019 FOOD & FRIENDS (egzemplarz czasopisma).
- Przepis na danie wg schematu przepisów w magazynie FOOD & FRIENDS.
- Krótki (maks. 1 strona) opis autora.
Parametry nadesłanych fotografii:
- maks. objętość pliku: 350 kB
- format pliku: .jpg
- pliki tekstowe: .doc lub .docx
2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Oceny zdjęć oraz przepisów dokonają jurorzy.
Na ocenę końcową dania składać się będzie:
- Ocena artystyczna
- Ocena innowacyjności
- Ocena merytoryczna
2.6. Deklaracje
Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia i przepisy:
– jest autorem/autorką załączonych zdjęć i przepisów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
– akceptuje warunki Regulaminu Konkursu
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu
2.7. Nagrody
W konkursie przyznana zostanie następująca nagroda za najlepsze Danie:
Urządzenie wielofunkcyjne Thermomix.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.
Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie do 30.05.2018 r. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Laureata adres do 20.06.2019. 
2.8. Jury
Prace oceniać będą jurorzy:
Igor Grzeszczuk – FOOD & FRIENDS
Camilla Hultqvist – FOOD & FRIENDS
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
________________________________________
3. Postanowienia końcowe
3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3.3. Osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, są zobowiązane zapłacić podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż dniu jej odebrania.
3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
3.5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
3.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Thermomix